Kuvaus yrityksestä

Rupert Finland Oy on Rupert Resources Ltd:n omistama yhtiö, jonka kotipaikkana on Sodankylä. Rupert Resources:n pääpaino on Rupert Lapland -hankkeessa Keski-Lapin viherkivivyöhykkeellä. Hanke koostuu monen miljoonan unssin Ikkari -kultaesiintymästä ja luvitetusta Pahtavaaran kaivoksesta. Yritys on perustettu 2016. Toiminta keskittyy malminetsintään, aktiivista kaivostoimintaa ei tällä hetkellä ole Pahtavaaran kaivoksen ollessa ylläpitotilassa.

 

Pahtavaaran kultaesiintymän löysi Geologian tutkimuskeskus (GTK) vuonna 1985. Pahtavaarassa kaivostoimintaa on ollut vuosina 1996–2000, 2003–2007 ja 2008–2014 aikaisempien omistajien toimesta. Tuotanto Pahtavaarassa on tapahtunut avolouhoksesta sekä vuodesta 2009 lähtien yksinomaan maanalaisesta kaivoksesta. Pahtavaarassa kaivostoiminta on ollut keskeytettynä vuodesta 2014 lähtien ja syyskuussa 2016 kaivos siirtyi Rupert Finland Oy:n hallintaan.

 • Yhtiö on sitoutunut malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteisiin.
 • Yhtiöllä on toimintaa poronhoitoalueella.
 • Yhtiöllä on toimintaa erityisellä poronhoitoalueella.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarat: Osoitetut 1.9Mt (3.0g/t Au), mahdolliset 5.9Mt (2.1g/t Au)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2016 (Rupert Resources Ltd), Pahtavaaran kultaesiintymän löytymisvuosi 1985
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 32
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä 75 %, Rovaniemi 9 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): -
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoja malminetsinnästä

Rupert on tehnyt malminetsintää Sodankylässä vuodesta 2016 lähtien. Yhtiön malminetsintälupa-alueet sijaitsevat Sodankylän kuntakeskuksen pohjoispuolella Pahtavaaran kaivosalueen ympäristössä sekä lännessä Jeesiön kylä ympäristössä. Malminetsintälupa-alueet sijoittuvat Sattasniemen paliskunnan alueille. Malminetsintälupa-alueilta etsitään kultaa ja kuparia, ja malminetsintämenetelminä käytetään geofysikaalisia mittauksia, pohjamoreeninäytteenottoa sekä kairausta.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0 kpl
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 5 kpl, 3073.9 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl, 463.4 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 2.1 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: kyllä
 • Luvan myöntövuosi: 2006
 • Linkki lupaan: -
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: 640 000€
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 210 000€
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 14 500 € (sis. jatkoaikahakemusalueet)

Avainluvut

 • Vedenkulutus: 3 414 m3 (36 %)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 1.09 Mm3
 • Patojen määrä kaivosalueella: 2 kpl (2-luokka)
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: -
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 2 päivää per henkilö
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): <1 %
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Päivätyö (ma-pe)
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 28 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Pahtavaaran kaivosalue sekä yhtiön malminetsintätoimet sijoittuvat Sattasniemen paliskunnan alueelle. Paliskunnan kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua. Sattasniemen paliskunnalle on hankittu poroille tarkoitettuja GPS-pantoja porojen liikkumisen ja laidunkierron seuraamiseksi. Yhtiö järjestää joka syksy lähikylien asukkaille tiedotustilaisuudet, joissa esitellään tulevan kenttäkauden töitä ja käydään avointa keskustelua yhtiön toiminnasta ja vaikutuksista alueeseen. Yhtiö pyrkii käyttämään paikallisia yrityksiä hankinnoissaan. Yhtiön oman näkemyksen mukaan muihin elinkeinoihin ei toiminnalla ole vaikutusta.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Malminetsintätoimet voivat aiheuttaa vähäistä ja hetkellistä haittaa lähialueen virkistyskäyttöön. Pahtavaaran kaivos on vaikuttanut alueen alkuperäiseen virkistyskäyttöön, kun metsästys ja marjastus on alueelta väistynyt kaivostoiminnan myötä.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Malminetsintä on hyvin paikallista, joten yhtiön arvion mukaan sen malminetsintätoiminnan vaikutukset maisema-arvoon ovat vähäisiä. Pahtavaaran kaivoksella maisemavaikutuksia on pienennetty kasvittamalla rikastushiekka-altaan pinta ja seuraamalla koetoimintaluvan nojalla kasvillisuuden menestymistä alueella. Pahtavaaran kaivoksen päivitetty sulkemissuunnitelma sisältää toimet alueen sulkemiseksi, maisemahaittojen pienentämiseksi ja alueen sopeuttamiseksi ympäristöön.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Yhtiö pitää avointa ja ennakoivaa tiedotusta sekä vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa ensiarvoisen tärkeänä. Yhtiö tiedottaa sidosryhmiään alkavista malminetsintätöistä aina ennen töiden aloittamista. Joka syksy lähimmille kylille järjestetään infotilaisuus, missä kerrotaan tulevista töistä ja suunnitelmista. Kyläilloissa on mahdollista tavata yhtiön työntekijöitä, keskustella ja esittää kysymyksiä toiminnasta. Ajankohtaisia tiedotustilaisuuksia järjestetään kyläläisten lisäksi myös muille sidosryhmille, kuten kunnalle ja viranomaisille aina tarpeen mukaisesti. Tuemme myös paikallista toimintaa.

Yhtiö tiedottaa toiminnastaan mm. Facebook -sivun ja Instagram -tilin kautta. Yhtiön nettisivuilta löytyy lomake yhteydenottoon. Kanavat ovat avoimia kaikille yhtiön sidosryhmille, ja toiminnasta kiinnostuneille ja siellä voi esittää kommentteja, kysymyksiä ja jättää palautetta yhtiön toiminnasta:

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue
Sodankylä
Yhteystiedot:
Anniina Salonen
Ympäristöpäällikkö
Rupert Finland Oy

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi