Kuvaus yrityksestä

Inmet Finland Oy on First Quantum Minerals Ltd:n omistama malminetsintää harjoittava yritys. Rovaniemellä sijaitseva yritys on perustettu 2019.

 • Yhtiö on sitoutunut malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteisiin.
 • Yhtiö on tiedottanut sitoutumisesta henkilöstölle.
 • Yhtiöllä on toimintaa poronhoitoalueella.
 • Yhtiöllä on toimintaa erityisellä poronhoitoalueella.
 • Yhtiö toteuttaa malminetsintää joissain kohteissa maanomistajan suostumuksella
 • Sopimus maanomistajan kanssa on laadittu kirjallisena.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarat:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2019
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 4
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 5-10
 • Käyttökate EBITDA: -3.772.164,51
 • Maksettu yhteisövero: 1.251.172,88

Tietoja malminetsinnästä

Käytössä olevat menetelmät, joilla malminetsintää tehdään: Kallioperäkartoitus, kivinäytteenotto, maaperänäytteenotto, pohjamoreeninäytteenotto, geofysikaaliset lentomittaukset ja maastomittaukset. Etsittävät metallit/mineraalit: Nikkeli, kupari, platinaryhmän metallit, koboltti

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 1kpl ja 730 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 7kpl ja 5200 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 9kpl 7900 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 4,5

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella: -
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: 3 kpl kasveja, 1 kpl sieniä
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Malminetsintälupa-alueiden ja ympäröivien alueiden uhanalaiset lajit on selvitetty ja työt suunniteltu siten, ettei lajeille aiheudu haittaa.

  Yhtiö toteuttaa ennen ja jälkeen kairauksen lähivesistöistä pintavesinäytteenottoa.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 30
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 70 kalenteripäivää
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: -
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 25

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Yhtiö pyrkii sopimaan kaikkien mahdollista häiriötä aiheuttavien toimien ajankohdat siten että vaikutus muihin elinkeinoihin on mahdollisimman vähäinenTällaisia vähäistä ja hetkellistä haittaa aiheuttavia toimia ovat esimerkiksi geofysikaaliset lentomittaukset, kallioperäkairaus ja pohjamoreeninäytteenotto.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Malminetsintätoimet voivat aiheuttaa vähäistä ja hetkellistä haittaa lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Vaikutukset maisema-arvoon ovat vähäiset ja keskittyvät koneiden kulkureiteille sekä kairauspaikoille.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Vuonna 2022 suoritettujen kallioperäkartoitusten, geofysikaalisten lentomittausten sekä kallioperäkairausurakoiden ajankohdat sovittiin sidosryhmien kanssa siten, että niiden vaikutukset alueen elinkeinoihin ovat mahdollisimman vähäiset.

Kyseisistä töistä järjestettiin avoimet tilaisuudet kyseisten kuntien alueilla.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Inmet Finland Oy ja First Quantum Minerals Ltd. tekevät yhteistyötä useiden tutkimuslaitosten kanssa, kehittäen muun muassa uusia ja kevyempiä malminetsintämenetelmiä joiden vaikutus ympäristöön on vähäisempi kuin perinteisillä malminetsintämenetelmillä. Myös tutkimusalueiden tarkempi rajaaminen on mahdollista näiden uusien malminetsintämenetelmien avulla, mikä mahdollistaa raskaampien malminetsintämenetelmien kohdistamisen rajatummille alueille.

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi