Kuvaus yrityksestä

FinnCobalt Oy on suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti ja jäljitettävästi akkuteollisuuden tarvitsemia raaka-aineita vuonna 2026.

Vuonna 2016 kolme suomalaista yritystä osti koko osakekannan Vulcan Hautalampi – yhtiöstä, jonka nimi myöhemmin vaihdettiin FinnCobalt Oy:ksi. Kaupassa uusien omistajien haltuun tuli Hautalammen esiintymä, joka sijaitsee Outokummun kaupungin läheisyydessä, Itä-Suomessa.

Vuonna 2020 FinnCobaltin toiminnan rahoittajaksi tuli ruotsalainen Eurobattery Minerals AB, joka on listattuna NGM Nordic SME, sekä German Börse Stuttgart (EBM) pörsseissä. FinnCobaltin uudet omistajat yhdessä rahoittajan kanssa ovat aktiivisesti kehittäneet Hautalammen hanketta eteenpäin. Tavoitteena on avata Outokumpuun maanalainen kaivos sekä rikastamo, jonka tuotteina ovat nikkeli-, kobolttirikaste, sekä kuparirikaste.

 • Yhtiö on sitoutunut malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteisiin.
 • Yhtiö on tiedottanut sitoutumisesta henkilöstölle.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: Todetut 1,871 Mt (Ni 0,36 %, Cu 0,30 %, Co 0,09 %), todennäköiset 2,693 Mt (Ni 0,25 %, Cu 0,19 %, Co 0,07 %)
 • Raportoidut mineraalivarat: Raportoidut mineraalivarat: Hautalampi: mitatut 2,808 Mt (Ni 0,35 %, Cu 0,26 %, Co 0,08 %), osoitetut 6,523 Mt (Ni 0,25 %, Cu 0,16 %, Co 0,06 %), Hautalampi lounas: mahdolliset 0,216 Mt (Ni 0,21 %, Cu 0,12 %, Co 0,02 %), Hautalampi koilinen: mahdolliset 3,188 Mt (Ni 0,22 %, Cu 0,16 %, Co 0,05 %)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2016
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 2
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Helsinki 50 %, Outokumpu 50 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 1
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

FinnCobalt Oy tekee malminetsintää Outokummun, Savonlinnan ja Polvijärven kunnan alueella. Alueiden tutkimuksissa on hyödynnetty jo olemassa olevaa dataa, sekä suoritettu lohkareiden etsintää, kallioperä kartoitusta, joista saatua tietoa on täydennetty uusilla geofysikaalisilla tutkimuksilla. FinnCobalt on hakenut malminetsintälupaa Savonlinnan kunnassa sijaitsevan tunnetun Hietajärven esiintymän ympärille, sekä Polvijärvelle Saramäen esiintymän ja Outokumpuun Riihilahden esiintymän ympärille. Näiltä alueilta FinnCobalt tutkii jo ennestään tunnettuja kupari, koboltti ja nikkeli esiintymiä. Yhtiö ei tee malminetsintää luonnonsuojelualueilla.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 1 kpl, 7323 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0 kpl, 0 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 3 kpl, 477 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 0 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

Avainluvut

 • Vedenkulutus: 0 Mm3
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 0 Mm3
 • Patojen määrä kaivosalueella: 3
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: viitasammakko
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Hautalampi-hankkeen ympäristön vaikutustenarviointi on saatu valmiiksi ja palautettu ELY-keskukselle päätöksentekoa varten. Arviossa on käyty perusteellisesti läpi tulevan kaivoksen mahdollisia vaikutuksia lähialueen luontoon.

  Tulevan maanalaisen kaivoksen hankesuunnittelu on käynnissä ja siinä on pohdittu muutamia vaihtoehtoja, jotka tarkentuvat ympäristölupavaiheessa. Vaihtoehdoissa on tarkasteltu mm. uuden rikastehiekka-alueen rakentamista tai vanhan Keretin kaivoksen rikastehiekka-alueen korottamista ja käyttämistä. Molemmissa vaihtoehdoissa on arvioinnissa todettu, että vaikutukset ympäristöön jäävät vähäisiksi. Tuleva kaivos, sekä rikastamo tulevat työllistämään yhteensä noin 150 ihmistä koko kaivoksen elinkaaren ajaksi.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 20 kpl
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0 kpl
 • Tapaturmataajuus: 0 kpl
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Oma
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 0 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Toteutuessaan hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukainen kaivoshanke on merkittävä elinkeinoelämän ja palveluiden näkökulmasta niin Outokummun kaupungille kuin Pohjois-Karjalan maakunnalle. Lisäksi hankkeen vaikutukset ulottuvat maakunnan ja Suomen rajojen ulkopuolelle. Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin arvioidaan suureksi ja myönteiseksi.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Hankkeen aiheuttamat vaikutukset vaikutusalueen asuin- ja elinympäristöihin arvioidaan pieniksi. Kaivostoiminnan aikana hankealue poistuu lähialueen asukkaiden virkistyskäytöstä, toiminnan päätyttyä alueet kuitenkin palautuvat ennalleen. Muutokset aiheuttavat vain vähäisiä muutoksia totuttuihin tapoihin, kun kaivospiirin alueella ei voi nykyiseen tapaan liikkua. Hankkeen aiheuttamat muutokset eivät aiheuta eriarvoistumista alueen väestössä.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Hankealue ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. Kaivospiirin alue on nykytilassaan ihmistoiminnan muokkaamaa metsittynyttä aluetta. Lisäksi hankealue sijoittuu asuinalueiden ja taajamien ulkopuolelle. Kaivospiirin alueella ei sijaitse merkittäviä retkeily- tai luontokohteita. Maiseman ja kulttuuriympäristön herkkyys muutoksille arvioidaan tämän perusteella vähäiseksi.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Paikallisessa kahvilassa järjestetään joka kuukausi kaivoskahvit tapahtuma jossa pääsemme kertomaan FinnCobaltin kuulumiset Hautalammen kaivosprojektista paikkakuntalaisille.

Malminetsintä-lupahakemus alueilla tiedotetaan aina maanomistajista tulevista töistä.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Vuonna 2022 FinnCobaltin osallistui seuraaviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin (T&K): BATCircle 2.0, jonka keskiössä on akkumetallien kierrätyksen kehittäminen (Business Finlandin rahoittama yhteishanke); BATTRACE, akkumineraalien, -metallien ja -materiaalien jäljitettävyys ja kestävä tuotanto, sekä ENICON-hanke, joka tutkii mm. sekundääristen koboltti- nikkelilähteiden käyttämistä akkukemikaaleina.

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi