Kuvaus yrityksestä

Agnico Eagle Finland Oy operoi Kittilän kaivosta ja harjoittaa malminetsintää Suomessa ja Ruotsissa. Emoyhtiö Agnico Eagle Mines Limited on kanadalainen kullantuottaja, jolla on
kaivoksia Kanadassa, Australiassa, Suomessa ja Meksikossa.

Näiden maiden lisäksi sillä on malminetsintä- ja kehityshankkeita Yhdysvalloissa, Kolumbiassa ja Ruotsissa. Agnico Eagle on haluttu kumppani kaivosteollisuudessa, ja se on saanut
tunnustusta ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintoon
liittyvistä käytännöistään.

 • Yhtiö on sitoutunut malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteisiin.
 • Yhtiö on tiedottanut sitoutumisesta henkilöstölle.
 • Yhtiöllä on toimintaa viranomaisten todentamilla luonnonsuojelun kannalta arvokkailla alueilla.
 • Yhtiöllä on toimintaa erityisellä poronhoitoalueella.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022
 • Raportoidut mineraalivarat: ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2006
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022
 • Käyttökate EBITDA: ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022
 • Maksettu yhteisövero: ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022

Tietoja malminetsinnästä

Agnico Eagle Finland Oy on harjoittanut malminetsintää vuodesta 2006 lähtien. Kittilässä sijaitsevilla malminetsintäalueilla arvioidaan olevan ainakin kultaa. Malminetsintämenetelminä käytämme syväkairausta, kallio- ja maaperänäytteiden ottoa iskuvasara-porausmenetelmällä, uranäytteenottoa, minikairalla toteutettua näytteenottoa (kivinäytteenotto), geofysikaalisia mittauksia, käsityökaluilla tehtyjä tutkimuskaivantoja, kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja sekä kallioperäkartoitusta ja pohjamoreeninäytteenottoa.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 1kpl, 58 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 39kpl, 9318 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 33kpl, 14 619 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0
 • Malminetsintäkairaus: 8,35 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei RMMS, Responsible Mining Management System, (ei sertifioitu)

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 88 508€

Avainluvut

 • Vedenkulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella: -
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: lapinkämmekkä, lapinleinikki, lettosara
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

  Työt suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisimman pienellä vaikutuksella ympäristöön ja muihin elinkeinoihin.

  ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei RMMS, Responsible Mining Management System, (ei sertifioitu)

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022
 • Tapaturmataajuus: ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022
 • Naisten osuus työvoimasta (%): 15

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022

Vaikutukset maisema-arvoon:

ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

ks. AEF Oy Kittilän Kaivos yhteiskuntavastuuraportti 2022

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi