Kuvaus yrityksestä

Magnus Minerals Oy on vuonna 2006 perustettu yksityinen suomalainen malminetsintäyhtiö. Malminetsintähankkeidemme kohteina ovat mm. kupari-, nikkeli-, kulta- ja kobolttimalmit joita etsitään pääsääntöisesti yhteistyöprojekteissa alan muiden toimijoiden (esim. Boliden, FQM) kanssa. Yhtiömme etsintäalueita sijaitsee mm. Itä-Suomessa, Pohjanmaalla ja Kainuussa, kuitenkin niin että etsintöjemme pääpainoalueena on viime vuosina ollut Keski-Lappi.

 • Yhtiö on sitoutunut malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän toimintaperiaatteisiin.
 • Yhtiö on tiedottanut sitoutumisesta henkilöstölle.
 • Yhtiöllä on toimintaa poronhoitoalueella.
 • Yhtiöllä on toimintaa erityisellä poronhoitoalueella.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarat:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2006
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 10
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Oulu, Rovaniemi, Tampere, Sodankylä
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.):
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Magnus Minerals Oy pyrkii käyttämään jo olemassaolevia tietoaineistoja hyödykseen etsinnässään. Historiallisen aineiston huolellinen läpikäynti useimmiten poistaa turhaa toistoa etsinnästä. Alkuvaiheen arkistotyön ja maastotunnustelujen jälkeen mielenkiintoisimmille alueille tehdään varausilmoitus, jolla pyritään varaamaan yhtiölle etuoikeus hakea varsinaista malminetsintälupaa. Varausvaiheen aikana pyritään rajaamaan malmipotentiaaliset alueet, joille jätetään malminetsintälupahakemus. Varausvaiheen töitä voivat olla esim. kallioperäkartoitus, vähäinen maaperänäytteenotto ja maastogeofysiikan mittaukset, kuten magnetometraus. Varsinaiset malminetsintätyöt alkavat vasta malminetsintäluvan tullessa voimaan. Tyypillisimmät lupavaiheen etsintätyöt ovat järjestyksessä keveimmästä raskaimpaan 1. Geofysiikan mittaukset ja kallioperän kartoitus 2. Pohjamoreeninäytteenottoa 3. Kallioperäkairausta. Malminetsintälupavaiheen työt ja suunnitelmat käydään läpi ennen töiden aloitusta viranomaisten sekä alueen tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Yhtiömme ei tee malminetsintää luonnonsuojelualueilla.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 7 kpl, 208 273 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 14 kpl, 13 020 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 19 kpl, 19 366 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0
 • Malminetsintäkairaus: 5 564 m

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: -
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: -
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): -
 • Tapaturmataajuus: -
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät:
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Vaikutukset maisema-arvoon:

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi