Kuvaus yrityksestä

Grafintec Oy (aik. Oy Fennoscandian Resources Ab) on suomalainen vuonna 2012 perustettu malminetsintäyhtiö, joka tekee malminetsintäprojektien tutkimus- ja kehitystyötä Itä-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa. Yhtiö tutkii mm. eri grafiittiesiintymiä ja luonnollisen grafiitin soveltuvuutta akkuteollisuuden raaka-aineeksi. Grafintec Oy on ollut brittiläis-ruotsalaisen Beowulf Mining plc:n omistuksessa vuodesta 2016 lähtien. Nettisivut: https://beowulfmining.com/

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: Aitolampi: 26,7 Mt, 4,8 % TGC
 • Raportoidut mineraalivarat:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 2
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Turku, Kaarina
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.):
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

Grafintec Oy:lla on malminetsintäprojekteja Heinävedellä, Tuusniemellä, Lapualla ja Ylitorniolla. Yhtiö tutkii parhaillaan mahdollisuuksia hyödyntää Heinäveden Aitolammen grafiittiesiintymää. Grafintec Oy:n tutkimusmenetelmiin kuuluu kallioperä- ja lohkarekartoitusta, geofysikaalisia lento- ja maanpintamittauksia, timanttisyväkairauksia ja tarvittaessa pienimuotoisia tutkimuskaivantoja kallion pinnalta. Tutkimusalueen maasto-olosuhteista riippuen todennäköisimmät tutkimusmenetelmät ovat usein geofysikaaliset mittaukset, kallioperäkartoitus, maaperänäytteenotto ja timanttisyväkairaukset. Mikäli malminetsinnällisesti kiinnostavia kohteita löytyy kohtuullisen ohuen maapeitteen alueelta, pyritään niitä mahdollisesti kartoittamaan avaamalla matalia tutkimuskaivantoja. Potentiaalisimmilla kohteilla suoritetaan tarkempia geologisia kartoituksia ja kerätään tarvittaessa enemmän näytemateriaalia malmimineraalin karakterisointiin, rikastuskokeisiin ja soveltuvuustesteihin. Malminetsinnällä yhtiö pyrkii paikantamaan mahdollisen malmiesiintymän sijainnin ja määrittelemään sen geologisia ominaisuuksia.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl, 1123,70 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl, 1922,19 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 1 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 3632,89 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 20 000 €

Avainluvut

 • Vedenkulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: -
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Ei sertifioitu

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): < 1 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yhtiön sidosryhmätyössä muiden ryhmien tapaan. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti alihankintaurakoita paikallisille palveluntarjoajille. Meidän toiminta yhtiönä tulee olla kestävää niin ympäristön, paikallisyhteisön, raaka-aineen saa-tavuuden kuin liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta. Mahdollinen kaivos olisi toteutues-saan Grafintec Oy:lle ja paikallisille elinkeinoille merkittävä ja toisi sekä suoraan että välillisesti työpaikkoja.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta lähialueen virkistyskäyttöön. Kairauksista aiheutuu lyhytaikaista äänihaittaa, lisäksi tutkimusaikana alueilla liikutaan moottoriajoneuvoilla. Kairaustöiden jäljet ennallistetaan tai korvataan maanomistajien kanssa sovittavalla tavalla.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta alueen maisema-arvoon.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Lähtökohtana on kunnioittaa kaikkia sidosryhmiä, toimia yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa ja varmistaa toiminnan vastuullisuus. Arvokkaan vesistön ja loma-asutuksen läheisyyteen suunnitellussa hankkeessa avainasemassa on avoin dialogi, jossa kaikki osapuolet keskustelevat niin hyödyistä kuin huolistakin tosiasioihin tukeutuen. COVID-19 pandemia vaikuttaa myös Grafintec Oy:n malminetsinnän työsuunnitteluun ja tiedottamiseen. Pandemian hillitsemiseksi noudatamme hallituksen suosituksia matkustus- ja kokoontumisrajoituksista, jonka seurauksena olemme vuoden 2020-2021 aikana korvanneet yleisötilaisuudet tiedotekirjeillä. Näillä päivitämme kuulumisiamme ja tiedotamme toiminnastamme alueidemme asukkaille. Tavoitteena on, että geologiaa, malminetsintää ja yhtiön toimintaa koskevaa keskustelua käytäisiin tieteellisten faktojen pohjalta. Toiminta-alueemme kuntien luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat alueiden asukkaiden, maanomistajien ja yrittäjien tiedonsaannin kannalta keskeisiä henkilöitä. Toiminnan edistyessä pidämme sidosryhmiä ja kuntien luottamushenkilöitä ajan tasalla toimittamalla ajankohtaista materiaalia. Teemme aktiivisesti työtä, jotta avoimet ja hyvät välit kaikkiin ryhmiin säilytetään ja asioista voidaan keskustella rakentavasti.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Grafintec Oy osallistuu kansallista akkuklusteria kehittäviin tutkimushankkeisiin (BATCircle 2.0 ja BATTrace) ja tekee yhteistyötä niin alan yritysten, GTK:n, VTT:n kuin yliopistojenkin kanssa laajojen geologisten alueiden malminetsinnän sekä akkumineraalien kysyntään liittyvän kansainvälisen tiedon keräämiseksi ja analysoimiseksi.

BATCIRCLE 2.0 hankkeen visio on kehittää ja optimoida huipputeknisiä tuotantoprosesseja (sferonisointi ja lämpöpuhdistus) luonnon- ja vaihtoehtoisten grafiittivarantojen hyödyntämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kierrätetyn grafiitin muuntaminen korkealaatuiseksi litiumioniakkujen anodimateriaaliksi. Hankkeessa testataan ja optimoidaan uusia, ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita grafiittimateriaalien muuntamisprosesseja korkealaatuisiksi litiumioniakkujen anodimateriaaleiksi ilman vaarallisten kemikaalien (esim. fluorivetyhapon) käyttöä. Prosessien optimoinnilla tavoitteena on valmistaa tasa- ja korkealaatuisia materiaaleja, jotka täyttävät sähköajoneuvosovelluksissa edellytetyt vaatimukset.

BATTRACE-tutkimushankkeessa tavoitteena on tutkia akkumetallien jäljitettävyyttä (metallien alkuperää) ja akkumetallien kestävää tuotantoa. EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tuottaa turvallisien ja kestävien periaatteiden mukaisia akkuja kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi.

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue
Heinävesi, Tuusniemi, Lapua ja Ylitornio
Yhteystiedot:
Rasmus Blomqvist

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi