Kuvaus yrityksestä

FQM FinnEx Oy on malminetsintää harjoittava yritys, joka toimii Lapissa Sodankylässä. Sen omistaa
kanadalainen First Quantum Minerals Ltd. Yritys etsii malminetsintälupa-alueiltaan pääasiassa metallimineraaleja,
kuten nikkeliä, kuparia, platinaa, palladiumia sekä kultaa.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat:
 • Raportoidut mineraalivarat:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 20 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä 45 %, Rovaniemi 35 %, Helsinki 10 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): 4 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

FQM FinnEx Oy:llä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 19 171 hehtaaria (10 kappaletta). Yrityksellä on valtaus tai se harjoittaa malminetsintää seuraavilla lupa-alueilla Käyrämö, Nelonen, Ponostama, Kostonjärvi, Viuvalo, Kapukkarova, Suolimutka, Satovaara, Satojärvi sekä Mustaselkä. FQM FinnEx Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottomenetelmiä, geofysikaalisia mittauksia, käsityökaluilla tehtäviä tutkimuskaivantoja,kallioperäkartoitusta sekä pohjamoreeninäytteenottoa. Yritys on tehnyt syväkairausta vuonna 2014 noin 13 kilometriä. Yrityksellä oli yksi valituksen alainen lupa malminetsintäalueilla vuonna 2014. Valituksen kohteena oli Kolholaen alueen malminetsintälupa, joka koski noin 4 416 hehtaarin aluetta. Asiasta on kuitenkin jo päästy sopimukseen, eikä valitus ole enää vireillä

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 10 ja 19 171 hehtaaria
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: -
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: -

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
 • *Erittely, millä suojelualueilla ja hehtaarit Osittain Natura-alue, Natura-arvio tehty 2014

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: 0,0026 miljoonaa m3
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: -
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
 • *Mikä järjestelmä ja onko sertifioitu vai ei Sertifioitu ISO 9001- standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 4 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0,4 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Malminetsintää harjoitetaan Sallan (47 464 ha), Pohjois-Sallan (20 037 ha), Oraniemen (16 425 ha), Kemi-Sompion (3 406 ha) Sattasniemen (5 804 ha) ja Narkauden (512 ha) paliskuntien poronhoitoalueilla, yhteensä 93 648 hehtaarin pinta-alalla, sisältäen varausalueet. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat matkailuelinkeinojen harjoittajat, ympäristöjärjestöt sekä paliskunnat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Vaikutukset maisema-arvoon minimoidaan esimerkiksi puiden kaatamista minimoimalla.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

 • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan muun muassa seuraamalla yleistä ilmapiiriä ja asukkaiden mielipiteitä kunnassa
 • Sidosryhmille tiedotetaan yrityksen toiminnasta pääasiassa sidosryhmälehdessä, internet -sivuilla sekä kirjeillä
 • Yrityksen näkökulmasta yhteistoiminnan muoto paliskuntien kanssa on ollut hyvää ja paliskuntien näkökulmasta melko  hyvää
 • Yritys ei tue paikallisyhteisön toimintaa
 • Sidosryhmille on oma kanava, jonka kautta voi antaa palautetta

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yhtiö rahoittaa lukuisia yhteistyöhankkeita kuten Tekesin Green Mining -ohjelman NovTec- ja Ultra- Lim-hankkeita. Lisäksi tuetaan useita käynnissä olevia Pro Gradu- ja väitöskirjatutkimuksia.

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi