Yrityksen esittely

Rupert Exploration Finland Oy on Rupert Resources Ltd:n omistama yhtiö, jonka kotipaikkana on Sodankylä. Rupert Resources:n pääpaino on Rupert Lapland -hankkeessa Keski-Lapin viherkivivyöhykkeellä. Hanke koostuu monen miljoonan unssin Ikkari -kultaesiintymästä. Yritys on perustettu 2020. Toiminta keskittyy malminetsintään.

Yritys lukuina

 • Tuotanto:määrä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: Osoitetut 46.4Mt (2.5g/t Au), mahdolliset 11.8Mt (1.9g/t Au)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2020
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Omien työntekijöiden määrä (31.12.): -
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: -
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.) Ei vakituisia urakoitsijoita, joulukuussa 2022 malminetsinnän kairaustöihin käytettäviä urakoitsijoita oli töissä yhteensä 49 henkilöä.
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoja malminetsinnästä

Rupert Exploration Finland Oy on tehnyt malminetsintää Sodankylässä vuodesta 2020 lähtien. Yhtiön malminetsintälupa-alueet sijaitsevat Sodankylän ja Kittilän kunnan alueilla. Malminetsintälupa-alueet sijoittuvat Sattasniemen, Syväjärven, Kuivasalmen ja Alakylän paliskunnan alueille. Malminetsintälupa-alueilta etsitään kultaa ja kuparia, ja malminetsintämenetelminä käytetään geofysikaalisia mittauksia, pohjamoreeninäytteenottoa sekä kairausta.

JV-alue = Yhteistyöhanke toisen malminetsintäyhtiön kanssa

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 1 kpl, 11 899.1 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 8 kpl, 29 650.2 ha (JV-alueita 2kpl, 3694 ha)
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 8 kpl, 11839.7 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: -
 • Malminetsintäkairaus: 70.1 km, josta Ikkarissa 36.6 km (kairaus JV-alueilla 3.25 km)

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 31 000 € (sis. jatkoaikahakemusalueet)

Avainluvut

 • Kaivannaisjätteen määrä: -
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö -
 • Polttoaineiden kulutus: Polttoöljy 3.42 GWh, Diesel 0.31 GWh
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Lämpö 0.05 GWh
 • Energian kulutuksen tavoite: -
 • CO2-päästöt: -
 • Veden kulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen lukumäärä kaivosalueella: -
 • Toiminta-alueella esiintyy uhanalaisia lajeja: Linnut 20kpl (uhanalaiset 10kpl, lintudirektiivi 9kpl, uhanalainen ja direktiivi 1kpl), Nisäkkäät 1kpl (uhanalaiset), Kasvillisuus/putkilokasvilajisto 6kpl (uhanalaiset ja direktiivilajit), Luontotyypit 18kpl (EN 2 kpl , VU 5kpl, NT 11kpl), Sammalet 7kpl (uhanalaiset 5kpl, luontodirektiivin liitteen II laji 2kpl), Kalat 2kpl (NT)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: -
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): -
 • Tapaturmataajuus: -
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: -
 • Naisten osuus työvoimasta (%): -

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Rupert Exploration Finland Oy:n malminetsintätoimet sijoittuvat Sattasniemen, Kuivasalmen, Alakylän ja Syväjärven paliskuntien alueelle sekä luvat ulottuvat Sodankylän lisäksi myös Kittilään. Paliskuntien kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua. Sattasniemen paliskunnalle on hankittu poroille tarkoitettuja GPS-pantoja porojen liikkumisen ja laidunkierron seuraamiseksi. Yhtiö järjestää joka syksy lähikylien asukkaille tiedotustilaisuudet, joissa esitellään tulevan kenttäkauden töitä ja käydään avointa keskustelua yhtiön toiminnasta ja vaikutuksista alueeseen. Yhtiö pyrkii käyttämään paikallisia yrityksiä hankinnoissaan. Yhtiön oman näkemyksen mukaan muihin elinkeinoihin ei toiminnalla ole vaikutusta.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Malminetsintätoimet voivat aiheuttaa vähäistä ja hetkellistä haittaa lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Malminetsintä on hyvin paikallista, joten yhtiön arvion mukaan sen malminetsintätoiminnan vaikutukset maisema-arvoon ovat vähäisiä.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Yhtiö pitää avointa ja ennakoivaa tiedotusta sekä vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa ensiarvoisen tärkeänä. Yhtiö tiedottaa sidosryhmiään alkavista malminetsintätöistä aina ennen töiden aloittamista. Joka syksy lähimmille kylille järjestetään infotilaisuus, missä kerrotaan tulevista töistä ja suunnitelmista. Kyläilloissa on mahdollista tavata yhtiön työntekijöitä, keskustella ja esittää kysymyksiä toiminnasta. Ajankohtaisia tiedotustilaisuuksia järjestetään kyläläisten lisäksi myös muille sidosryhmille, kuten kunnalle ja viranomaisille aina tarpeen mukaisesti. Tuemme myös paikallista toimintaa.

Yhtiö tiedottaa toiminnastaan mm. Facebook -sivun ja Instagram -tilin kautta. Yhtiön nettisivuilta löytyy lomake yhteydenottoon. Kanavat ovat avoimia kaikille yhtiön sidosryhmille, ja toiminnasta kiinnostuneille ja siellä voi esittää kommentteja, kysymyksiä ja jättää palautetta yhtiön toiminnasta:

Keväällä 2022 yhtiö järjesti ensimmäisen kerran vaikutusaluekyselyn Ikkarin lähivaikutusalueen maanomistajille. Kyselykirjeitä lähetettiin postitse 1 117 kpl ja vastauksia saatiin 323 kpl. Kysely on avoin myös yhtiön nettisivuilla. Vaikutusaluekyselyllä kerätään tietoa yhtiön toiminnan koetuista vaikutuksista ja se on tarkoitus toistaa vuosittain. Kyselystä tulleiden toiveiden pohjalta yhtiö laati hankkeelle suomenkieliset nettisivut, joiden kautta tiedotetaan hankkeen edistymisestä. Lisäksi nettisivuilla on karttapalvelu, josta näkee Ikkarin kaivoshankkeeseen liittyvää paikkatietoa sekä hankkeen suunnitelma-aineistoa ja palautejärjestelmä, jonka kautta voi antaa palautetta Ikkarin hankkeen suunnitelmista. Lisäksi lähiasukkaille toimitettiin tietoa hankkeesta postitse esitelehtiön muodossa.

 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yhteiskuntavastuuraportti
Toiminta-alue:
Sodankylä
Yhteystiedot:
Anniina Salonen
Ympäristöpäällikkö
Rupert Finland Oy

Muut vuodet

No related posts found.

Hankkeet

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi