Description of the company

Pyhäsalmen kaivos on maanalainen kaivos Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Sen omistaa kanadalainen First Quantum Minerals Ltd. Pyhäsalmen kaivoksen malmi louhitaan 1 050-1 410 m syvyydestä kallioperästä ja siitä tuotetaan kupari-, sinkki- ja rikkirikastetta. Malmi sisältää noin 2 % kuparikiisua (CuFeS2), 1 % sinkkivälkettä (ZnS) ja 66 % rikkikiisua (FeS2). Vuonna 2021 malmia louhittiin noin 670 000 tonnia. Tuotanto aloitettiin vuonna 1962. Maanalainen tuotanto on päättymässä vuonna 2022, jonka jälkeen tuotetaan noin viiden vuoden ajan rikkirikastetta rikastushiekka-alueelle varastoidusta materiaalista. 

AAA
AA
A
B
C
Community Outreach Biodiversity Management Tailings management Water management Energy efficiency and greenhouse gas emissions Mine closure Occupational health and safety

Crisis Management

Facility Crisis management preparedness Internal review Training and exercises
Crisis Management Planning – Corporate
Crisis Management Planning – Site

Company in figures

 • Production: Kuparirikaste 11 413 t (28,84% Cu), sinkkirikaste 2 681 t (50,5% Zn), Pyriittirikaste 434 148 t (51,6% S)
 • Total mining: 0,67 Mt (malmi 98 %, sivukivi 2 %) Lisäksi kaivostäyttöön ja teiden kunnossapitoon otettiin erillisestä louhoksesta tarvekiveä yhteensä 0,15 Mt
 • Reported ore reserves: 0,25 Mt (kupari 0,48%, sinkki 0,10%, rikki 44,24%, kulta 0,4 g/t, hopea 10 g/t)
 • Reported mineral reserves: 3,6 Mt (kupari 0,48%, sinkki 0,30 %, rikki 40,58 %, kulta 0,4 g/t, hopea 10 g/t)
 • Year of commencement: 1958 (esiintymän löytyminen), 1962 (tuotanto)
 • Expected remaining life of the mine 0-5
 • Mining area: 412
 • Number of own employees (31.12.): 114
 • The main localities of the employees: Pyhäjärvi 79 %, Nivala 6 %, Haapajärvi 3 %
 • Number of employees of permanent contractors (31.12.): 25
 • Operating profit EBITDA: 13,1miljoonaa
 • Paid capital gains tax: 6,4 miljoonaa euroa (Pyhäsalmi Mine Oy 0,93 M€, Inmet Finland Oy 5,44 M€)

Information about prospecting

Pyhäsalmi Mine Oy on tehnyt malminetsintää kaivoksen ympäristössä vuodesta 2004 lähtien. Sitä ennen Outokumpu Oy teki malminetsintää alueella jo vuodesta 1957 alkaen. Vuosina 2020 ja 2021 ei ole tehty malminetsintää. Pyhäsalmi Mine Oy:llä oli lisäksi Mullikkorämeen kaivospiiri (Pyhäjärvi), joka on lakkautettu kesällä 2021.

 • Number and area of reservation areas: 0
 • Number and area of exploration permit areas: 0
 • Number and area of exploration permit applications: 0
 • Exploration permits under appeal: 0
 • Exploration drilling: 0

Surroundings

The company's environmental practices:
Yes No
Location in a nature reserve* 
Environmental management system **
Environmental impact assessment required (in accordance with the EIA Act)
Measurements for dust
Measurements for noise
Measurements for vibration
Environmental risk assessment performed
Deviations from the environmental permit ***
Mine Closure Plan
Plan for controlled mine closure in unexpected situations
 • ** Management system(s): ISO 14001 standardin mukainen järjestelmä, ei sertifioitu
 • *** Deviations: 1 kpl, lupapoikkeama liittyi veteen

 • Environmental permit granted: yes
 • Year of permit:
 • Link of Permit: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B894B5FE1-3E1C-4223-A0CC-08BC68BF9A60%7D/86841
 • Financial guarantee in accordance with the Environmental Protection Act: 13,4 miljoonaa
 • Financial guarantee in accordance with the Mining Act in the mining permit area: 1 miljoonaa
 • Financial guarantee in accordance with the Mining Act in mineral exploration permit areas: 0

Key Figures

 • Amount of mining waste: 235 518 t (93,5 % rikastushiekkaa, 6,5 % sivukiveä)
 • Utilization of extractive waste: 46 % rikastushiekasta ja 100 % sivukivestä hyödynnettiin maanalaisten louhosten täytössä
 • Fuel consumption: 5.34
 • Other energy consumption (electricity and heating): Sähkö 46,38 GWh (pörssisähkö: ydinvoima 33%, uusiutuvat energialähteet 54%, fossiiliset energialähteet 13%), lämpö 8,84 GWh (kaivosveden lämmöntalteenotto 47,8%, uusiutuvat 47,0%)
 • Energy consumption target: 88,4 kWh/tonni, toteuma 81,8 kWh/tonni
 • CO2-emissions: 9 740 tonnia CO2, 0.013 tonnia CO2/malmitonni
 • Water consumption: 3,25 Mm3 (josta 68 % järvivettä)
 • Discharge offsite: 3,34
 • Number of dams in the mining area: 3 (luokka 1)
 • Number of endangered species present in the area of operation: 0 (Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luovuttamien Hertta-Eliölajit -tietojärjestelmässä olevien uhanalaistietojen mukaan Pyhäsalmen kaivoksen alueella ei ole tehty uhanalaishavaintoja.)
 • Use of environmentally hazardous chemicals: kuparisulfaatti 98 t, kuparikloridi 172 t, sinkkisulfaatti (12 %) 191 t, natriumsyanidi 2,75 t
 • Actions related to biodiversity:

  Vuosittainen kalatalousmaksu (4 800 €), joka käytetään kalaston ja rapukannan hoitoon kaivoksen vaikutusalueella. Kaivosyhtiö on tehnyt vieraslajin (jättipalsami) torjuntaa maisemoidulla rikastushiekka-alueella.

Personnel and security

The company's personnel practices:
Yes No
Personnel initiative system:
Development discussions for all staff:
Staff training plan:
Equality plan:
Representation of employees in the company's administration:
Occupational health and safety management system *:
Occupational safety card for everyone working in the area:
Own rescue team:
*ISO45001 compliant system, not certified.

Key Figures

 • Average training days: 2
 • Sick leave days (excluding contractors): 4,7 %
 • Accident frequency: 11,4 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet työtapaturmat, oma väki), urakoitsijoilla 0 tapaturmaa
 • Current shift systems: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe), 6:4 järjestelmä (6 työtä, 4 vapaata).

Impact on the use and livelihoods of nearby areas

Impact on local livelihood:

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivostoiminnan taloudellinen merkitys Pyhäjärvelle on suuri. Kaivoksella on ollut merkittävä vaikutus alueen elinkeinotoimintaan ja sen jatkuvuuteen ja kehittymiseen. Kaivoksen loppumisen myötä katoaa myös osa siitä perustasta, jolle yritykset ovat liiketoimintansa rakentaneet. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, paikalliset yrittäjät sekä Pyhäjärvenkylän osakaskunnat huomioidaan sidosryhmätyössä.

Impacts on nearby recreational use:

Yhtiö on kunnostanut lähialueen asukkaiden virkistyskäyttöä varten läheisen pururadan, venelaiturin ja uimarannan.

Impacts on landscape value:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa ja sulkemissuunnitelmassa. Kaivosaluetta maisemoidaan jo toiminnan aikana, mm. käytöstä poistettu A-allas on peitetty ja maisemoitu.

Interaction with stakeholders

Stakeholder cooperation

 • Säännölliset tapaamiset kaupungin edustajien kanssa ja tiivis yhteistyö Pyhäjärven Kehitys Oy:n Callio-hankkeessa, jossa edistetään kaivosalueen uusiokäyttöä kaivostoiminnan loppuessa. 
 • Yhteistyöryhmä kokoontui kerran vuonna 2021. 
 • Kaivosyhtiö on antanut rahallista tukea erilaisille paikallisille ja valtakunnallisille yhdistyksille ja tempauksille/tapahtumille.  
 • Kaivosyhtiö on tarjonnut kokoontumistilat Ruotasen kyläyhdistykselle sekä Ruotasen harrastekerhoille yms. 
 • Käytännöt sidosryhmien palautteen käsittelylle.

Research and cooperation projects:

 • Yhteistyö Pyhäjärven Kehitys Oy:n kanssa jatkui Callio-konseptin alla. Callion tarkoituksena on saada kaivokseen uusiokäyttöä kaivostoiminnan loputtua, edistettävinä hankkeina mm. energiavarasto, data-center ja maanalainen tutkimus- ja laboratoriotoiminta. Seuraavat hankkeet olivat käynnissä vuonna 2021: 
  • FireLab hanke, joka tähtää maanalaisten tilojen paloturvallisuuden kehittämiseen 
  • Undergorund Rescue hanke, jonka tavoitteena on kehittää maanalainen työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö  
  • FutureMINE-hanke, jonka tavoitteena on selvittää, mikä on kaivosteknologian innovaatioiden tulevaisuus sekä niiden testaustarpeet ja vaatimukset.  
  • Energy Park hankkeessa tehdään teknistä- ja liiketaloudellista toteutussuunnittelua sekä vaatimusmäärittelyjä ja mallinnetaan Callio Energy Park -liiketoimintakonsepti 
  • Sähkökäyttöisten kaivosajoneuvojen testaustoiminta 
 • Pyhäsalmi Mine Oy on rahoittajana ja ohjausryhmän jäsenenä TypArkt –hankkeessa, jossa tutkitaan passiivisia hybridipuhdistusratkaisuja arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen 
 • Pyhäsalmi Mine Oy tarjoaa testausympäristön Golden Eye hankkeelle, jossa kehitetään kaivosten ja niiden vaikutusten kattavan seurannan mahdollistavaa tekoälyalustaa 
Social Responsibility Report
Area of ​​operation:
Pyhäjärvi
Contact information:
Maria Hänninen

The Mines

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi